top of page

CV-профил Меню

Nom Prenom

cherche taffe dans exemple

Показване на качено CV

Очаквайте Скоро

Бизнес Меню

1000 

4

100

0

6

Business Illimited

BULNET

Качете CV тук или създайте своя 'CV-профил'.
​Създайте бизнес профил и публикувайте обяви за работа.

 ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УЕБСАЙТ (ЗА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧВСКИ ЛИЦА) 

www.bulnet.bg

 

www.bulnet.bg е платформа, която се използва от потребителите за преглед на обяви за работа, публикувани от фирми, кандидатстване за отворени позиции като кандидати и/или публикуване на CV профили като кандидати. Тези дейности са предмет на условията и правилата, посочени по-долу. Моля, запознайте се с настоящите Общи условия, които уреждат отношенията между потребителите и администратора на уебсайта.

 

    С достъпа, разглеждането и използването на услугите на уебсайта, Вие потвърждавате, че имате навършени 18 години или съответната пълнолетна възраст съгласно правото на държавата, от която достъпвате уебсайта, и се съгласявате с настоящите Общи условия и приемате да сте безусловно обвързани от тях. В случай на несъгласие с Общите условия, моля преустановете използването на уебсайта и услугите.

 

I. Дефиниции

 

“Общи условия”, “ОУ” – условията, които регламентират използването на Уебсайта и неговите Услуги и ресурси.

 

“Уебсайт”, “Сайт” – обособено пространство в Интернет с уеб адрес  (URL) www.bulnet.bg , както и други мобилни и други свързани софтуерни приложения.

 

“Администратор”, “Ние” – дружеството, което управлява и поддържа Уебсайта и Услугите – “ТОПЕСК БЪЛГАРИЯ” ООД, вписано в Търговския регистър, с ЕИК 206735642, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, р-н Оборище, ул. “Драговица” 11, ет. 1.

 

“Потребител”, “Вие” – лице, което осъществява достъп до Уебсайта, разглежда и използва неговите Услуги и ресурси. Потребителите на сайта включват посетители, регистрирани членове, кандидати и регистрирани бизнес профили (като фирми, агенции и други подобни).

 

 

“Потребителски профил” – съвкупността от данни, свързани с регистриран Потребител, който използва Услугите на Уебсайта.

 

“Услуги” – всички услуги, ресурси и функционалности, които са предоставени от Администратора чрез Уебсайта и които са отворени за достъп от страна на Потребителите.

 

“Съдържание” – текстово и визуално съдържание, създадено или публикувано от Потребител в Уебсайта, като текстове, описания, снимки, изображения, видеоклипове, коментари, теми, информация, мнения, публикации и други.

 

 “Обява” - създадено от Потребител Съдържание с презентационна цел, съдържащо предложение за кандидатстване за работа (или CV профили, видими само от бизнес профили) други Потребители на Уебсайта.

II. Приемане, валидност и действие на Общите условия

 

1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение със задължителна обвързваща сила за Потребителите и Администратора. Отношенията между Администратора и Потребителите се регулират от тези ОУ, Политиката за поверителност и бисквитки, както и всички други писмени правила и условия на Администратора, публикувани в Уебсайта, които са неразделна част от настоящите ОУ.

 

2. ОУ не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами, услуги, продукти и софтуер на трети страни, доколкото последните не се предоставят и контролират от Администратора.

 

3. Администраторът определя съдържанието на настоящите ОУ и си запазва правото да внася промени по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните ОУ се публикуват в Уебсайта с отразена в тях дата на последна актуализация, както и чрез комуникация с Потребителите в случаите, когато това се изисква по закон. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена. При несъгласие с новата версия на ОУ Потребителят не следва да използва Уебсайта и Услугите след влизането й в сила. Ако Потребителят продължи да използва Уебсайта и Услугите след актуализирането на ОУ, ще се счита, че същият е съгласен с последната публикувана версия на ОУ.

 

4. Администраторът полага дължимата грижа за представяне на пълна и точна информация в Сайта. Възможно е да се срещнат непълноти или неточности в някои текстове на Сайта, дължащи се на човешка или техническа грешка.

 

5. В случай че Потребителите имат съмнение относно качеството на Услугите или съдържанието или надеждността на Сайта, те не трябва да използват Услугите или която и да е част от Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва Услугите или ресурсите на Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.

 

III. Достъп и регистрация

 

6. Достъпът до Уебсайта е открит както за регистрирани, така и за нерегистрирани Потребители, които са пълнолетни. И регистрирани, и нерегистрирани Потребители могат да разглеждат съдържанието на Уебсайта. Достъпът до услугите на уебсайта е наличен само за регистрирани кандидати и предприятия.

 

 

7. Потребителите, които осъществяват  достъп до Уебсайта от други територии извън България, са отговорни за своите действия в съответствие с всички приложими местни закони на територията, от която се осъществява достъп до Уебсайта.

8. Регистрацията в Уебсайта е задължителна за използването на услугите, включително за публикуване на обяви, кандидатстване за работни места и комуникация (чрез чат) с други потребители на Уебсайта. Има три категории потребители и потребителски профили: 1. Членове (регистрирани), 2. Кандидати (подлежащи на Политиката за поверителност на кандидатите) и 3. Бизнес профили (като фирми, агенции и др.). Посетителите могат да преглеждат Уебсайта и неговото съдържание, членовете могат да създават своите CV-профили и да кандидатстват за публикувани обяви, а бизнес профилите могат да публикуват, управляват и подобряват обяви в Уебсайта.

 9. Потребителите се регистрират на Уебсайта чрез попълване на съответната регистрационна форма и задължителните полета. След регистрация, регистрираните членове могат да изберат дали да направят профила си публичен или частен. Те могат да решат дали техните контактни данни и други данни ще бъдат видими за други потребители или не. За да променят настройките за поверителност, потребителите могат да отидат в раздела "Моят профил" и да променят настройките си за поверителност съответно.

 

9.1 Потребителите, които се регистрират като бизнес профили, ще могат да използват услугите само след като техният профил бъде потвърден и активиран.

 

10. Потребителят трябва да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, като отговаря за точността, актуалността и верността на посочените данни. С клик върху бутона за съгласие с настоящите Общи условия при регистрация Потребителят изразява своето съгласие с Общите условия и поема отговорност за всички действия и/или бездействия, свързани с използването на  Потребителския му профил в Уебсайта.

 

11. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до Услугите и Уебсайта или да отхвърли искане на Потребител за създаване на регистрация, в случай че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ.

 

IV. Услуги

 

12. Уебсайтът предоставя на потребителите услуги със следната цел - преглед на съдържанието на обявите в Уебсайта; публикуване на обяви свързани с работа за други потребители на Уебсайта (посетители, членове и кандидати, които имат възможност да кандидатстват за съответните работни места); възможност за комуникация (чрез чат) с други потребители на Уебсайта чрез лични съобщения, телефон или по друг начин, предоставен на Уебсайта.

12.1 Кандидатите трябва да публикуват собствените си CV-профили, за да бъдат намерени от бизнес профили. Само потвърдените бизнес профили имат достъп до публикуваните профили на кандидатите.

 

13. Администраторът предоставя, а Потребителят използва Услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно параметрите и условията за тяхното използване, посочени в Уебсайта.

 

14. Администраторът си запазва правото по своя преценка да променя, добавя и/или премахва Услуги и функционалности.

 

15. Услугите се използват по желание на Потребителя, който е единствено отговорен за избора на всяка Услуга и за съответствието й с неговите представи и очаквания.

 

16. Публикуване и управление на обяви

Забележка: Има разлика между работна оферта на бизнес профил и самият бизнес профил. Бизнес профилът съдържа обща информация за компанията, докато работната оферта представлява конкретна работна позиция с детайли за изискваните квалификации и умения. Всяка работна оферта включва бутон, който може да препрати кандидатите към бизнес профила, ако желаят да научат повече за компанията. Работодателите могат да създават допълнителни бизнес профили, ако притежават множество компании (или представляват множество компании).

 

16.1. Публикуването на обяви е достъпно за регистрирани в Сайта Потребители (Членове).

 

16.2. Потребител, който желае да публикувасвързана с работа обява в Уебсайта, разполага с три опции за избор на обява със съответния знак: "Bronze", "Silver" and "Golden". ("Бронзова", "Сребърна" и "Златна")

 

16.2.1. Публикуването на Bronze (Бронзова) обява е безплатно. За продължаване валидността и актуализиране на съдържанието на Bronze (Бронзова) обява Потребителят закупува пакет от актуализации по реда и при условията на т. 17 от тези ОУ.

16.2.2. За публикуването на Silver (Сребърна) обява Потребителят избира дневен, седмичен или месечен абонамент, за периода на който обявата е активна при заплащането пакет от обявите за работа на стойност съгласно информацията, предоставена на Уебсайта. Silver (Сребърна) обявата е видима преди Bronze (Бронзова) обяви и след Golden (Златна) обявите.

16.2.3. За публикуване на Golden (Златна) обява Потребителят избира дневен, седмичен или месечен абонамент, за периода на който обявата е активна при заплащането пакет от обявите за работа на стойност съгласно информацията, предоставена на Уебсайта. Golden (Златна) обявата е винаги видима на първата страница за съответния регион, посочен в нея от Потребителя.

Забележка: Всички публикувани обяви са видими за 30 дни, с възможност за удължаване на видимостта им за допълнително време.

 

16.3. При публикуване на "Bronze" (Бронзова), "Silver" (Сребърна) and/or "Golden" (Златна) обява в описанието на съответната обява Потребителят (Бизнес профилите предоставят информация за техните бизнес дейности, работни оферти или друга информация, телефонен номер, и допълнителни характеристики (по избор), както и снимков материал. Администраторът не гарантира и не носи отговорност за точното съответствие между информацията, посочена от Потребителя, и съответния снимков материал.

 

16.4. Рекламирането на обявите съгласно т. 17 от тези ОУ се осъществява чрез показването им на заглавната страница на Уебсайта по следния начин: първо се показват Golden (Златна) обявите, след това са Silver (Сребърна) обявите и накрая са Bronze (Бронзова) обяви, включително актуализираните.

 

16.5. Потребителите (бизнес профилите) имат право да поискат редакция на публикуваните от тях обяви.

 

16.7. Ние участваме в процеса на подбор на персонал само ако сме поканени от компании и ако кандидатите са съгласни да бъдат контактувани по този начин. Свързваме бизнеси с кандидати и обратно, когато техните профили съвпадат. Сравняваме изискванията на работните оферти с уменията и опита на кандидатите и предоставяме препоръки на работодателите и/или кандидатите.

 

16.8. Рекламата за работна оферта трябва да включва всичката необходима информация и подробности, за да могат кандидатите да кандидатстват. Компаниите са свободни да споделят всички съответни детайли за техните работни предложения или за тяхната бизнес дейност. Въпреки това, не е разрешено да се прави реклама на продукти и/или услуги в обявите за работни оферти.

Моля, обърнете внимание, че рекламата на продукти и/или услуги е разрешена в обявите за бизнес-то-бизнес взаимодействия.

 

16.9. Кандидатите са задължени да предоставят точна информация и данни за себе си, техните опити и друга съответстваща информация. Задължително е да се приложи CV, за да може да се бъде свързан с потенциални работодатели и да се кандидатства за работни места. Рекламата на продукти и/или услуги е стриктно забранена.

 

 

17. Платени услуги. Методи на плащане

 

17.1. Платените Услуги в Уебсайтa:

а) актуализация на Bronze (Бронзова) обявa;

б) публикуване на Silver (Сребърна) обявa;

в) публикуване на Golden (Златна) обява,

осигуряват възможност за рекламиране на обявите чрез покупка на пакети за актуализации (от x до y актуализации). Цените за платените Услуги са обявени в съответната секция на Уебсайта, достъпна за Потребителя тук. Заплащането на платените Услуги в Уебсайта се извършва в лева и евро. Администраторът си запазва правото по своя преценка да променя цените на съответните платени Услуги.

 

17.2. За публикуване на конкретна обява от категорията "Silver" (Сребърна) or "Golden" (Златна) или за актуализация, Вие купувате пакети за актуализации, пакети за обяви и/или месечни абонаменти, съответстваща на избраната Услуга съгласно информацията в Уебсайта.

 

17.3. След като бъде направена покупката, избраната услуга/и се активира/т незабавно.Потребителят няма възможност да се откаже от така заявената Услуга, тъй като суми, платени чрез директни плащания, не подлежат на връщане (т. 17.9. от настоящите ОУ).

 

17.4. Потребителите свободно избират един от следните начини на плащане: (а) по банков път; (б) с дебитна/кредитна карта; или друг метод, който може да бъде въведен от Администратора и описан в Уебсайта.

 

17.5. При плащане по банков път паричната равностойност Подаръчната карта/и се заплаща по следната банкова сметка на Администратора:

 

Име на банка: UniCredit Bulbank

 

Име на бенефициент:  TOPESC BULGARIA ltd. (ТОПЕСК БЪЛГАРИЯ ООД)

 

 

IBAN:  BG34UNCR70001524918513

 

BIC Code: UNCRBGSF

 

17.6. Плащането с кредитна/дебитна карта се извършва чрез избрана от Потребителя платежна система в Stripe. При плащане чрез Stripe или банков трансфер са приложими условията на тази платежна система. Потребителят следва да се запознае с тези условия, включително за наличието на допълнителни такси, посочени на уебсайта на системата или в други нейни писмени условия и правила. Администраторът си запазва правото да посочи и други методи и платежни системи за плащане.

 

17.7. През Уебсайта могат да се извършват плащания и други транзакции като се използват доставчици - трети страни. Вие приемате и се съгласявате, че bulnet.bg не е страна по такива сделки, няма контрол върху нито един елемент от такива транзакции и не носи отговорност спрямо която и да е страна във връзка с тях.

 

17.8. В зависимост от избрания метод на плащане е възможно да се начисляват допълнителни такси, определяни от съответния платежен оператор, отговорен за избрания метод на плащане. Препоръчително е предварително запознаване с условията и цените за услуги на съответния платежен оператор, за да се избере най-подходящия и/или икономичен начин на плащане от посочените в настоящите ОУ начини на плащане.

 

17.9. Потребителят няма право на отказ от платена Услуга и да иска възстановяване на сумата, предплатена за ползването на съответната Услуга, ако Услугата вече е изпълнена или е започнало нейното изпълнение от Администратора съгласно чл. 57, т. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

V. Права и задължения

18. Потребителят се задължава:

18.1. Да използва предлаганите Услуги на Уебсайта по законосъобразен начин съгласно предназначението и в съответствие с настоящите ОУ;

18.2. Да предоставя точна и вярна информация при регистрация, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин и да не се опитва да въведе в заблуждение за своята самоличност при осъществяване на комуникации през Уебсайта;

18.3. Да осъществява достъп до Услугите на Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от него, реализирани чрез обичайната му функционалност, както и да не използва, копира и разпространява, в цялост или части от Уебсайта и съдържанието му за каквито и да цели, извън изрично посочените в ОУ;

18.4. Да не използва, възпроизвежда, копира или разпространява, изцяло или отделни части от Уебсайта и/или публикуваното му съдържание с каквато и да е цел (търговска или нетърговска), с изключение на разрешената употреба, изрично посочена в настоящите Общи условия;

18.5. Да се информира за промени в Уебсайта, Услугите и други ресурси съгласно публикуваната в Уебсайта информация за тези промени;

18.6. Да не нарушава права на интелектуална собственост на Администратора и на трети лица;

18.7. Да не осъществява контакт с Потребители, които не желаят да бъдат обезпокоявани, да не упражнява каквато и да е форма на тормоз върху други Потребители, както и да не събира лични данни относно Потребители за търговски или незаконни цели;

18.8. Забранено е публикуването, изпращането по имейл или по друг начин предоставянето на достъп до всякакво съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго), което:

                        i.            е незаконно, увреждащо, заплашително, обидно, клеветническо, опетняващо дискредитиращо, заплашително, вредно, нецензурно по своя характер или съдържа нецензурни, обидни, вулгарни, клеветнически, расови, сексуални, дискриминационни, принудителни или подбуждащи към актове на насилие и терор или други думи, изрази, призиви, твърдения и квалификации;

                        ii.            е порнографско, което публично показва неприличен, неприемлив или несъвместим с обществения морал материал (например съдържание,  изобразяващо реално или симулирано блудствено действие, садизъм, мазохизъм, графично насилие, престъпна дейност и други);

                        iii.            e расистко или дискриминационно;

                        iv.            представя материали и/или снимки, с които публично се експлоатират лица на възраст под 18 години по сексуален или насилствен начин или които изискват лична информация от лица под 18 години;

  1. е невярно или подвеждащо, включително неавтентичен снимков материал;

  2. нарушава права на интелектуална собственост на Администратора, на Потребителите и/или на други трети лица;

  3. съдържа лични данни и друга идентифицираща информация по отношение на друго лице без неговото разрешение;

  4. съдържа лога, линкове, реклама или идентификатори на други сайтове, конкурентни на Уебсайта;

  5. съдържа вируси или други материали, които са зловредни или технологически вредоносни;

  6. рекламира продажбата на незаконни стоки.

19. Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през неговия Потребителски профил обяви, за изпратените от него лични съобщения и за всички действия, извършени през неговия профил във връзка с използването на Уебсайта. Потребителят се задължава да обезщети Администратора за всички претърпени загуби и разходи, включително, но не само за наложени имуществени санкции на Администратора в резултат на противоправно поведение от страна на Потребителя.

20. Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез Услугите, включително, но не само за всяка информация (писмена, аудио, визуална и други), която споделя, изпраща до други Потребители и отговаря без ограничения за последиците от своите действия и причинените вреди в пълен размер.

21. Съдържание, което съдържа или представя материали и/или снимки, с които публично се експлоатират непълнолетни лица по сексуален или насилствен начин, може да бъде докладвано като нарушение на закона, подлежащо на санкциониране от компетентните органи.

22.  Потребителят има право:

22.1. Да използва законосъобразно Уебсайта и всички ресурси и Услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ;

22.2. Да създаде Потребителски профил и да актуализира личните си данни в процеса на използване на Услугите на Уебсайта;

22.3. Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на Услугите и Уебсайта като премахне свои публикации, обяви и/или изтрие своя Потребителски профил. При изтриване на профила от Потребителя неговите обяви авоматично се изтриват;

22.4. Да оттегля своето съгласие за получаване на маркетинг комуникация от Администратора и негови партньори по всяко време чрез настройките на своя Потребителски профил в Уебсайта.

23. Администраторът има право:

а) По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в Услугите и в Уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните от него Услуги, както и да разширява обхвата на Услугите, без писмено уведомление до Потребителите и без да носи отговорност за това;

б) Да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови обяви, без задължение за уведомяване или посочване на причини, в следните, неизчерпателно изброени случаи, когато: (а) Потребителят нарушава настоящите ОУ или приложимото действащо законодателство; (б) Потребителят уврежда интересите на други Потребители, на Администратора или на трети страни; (в) когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи; (г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Уебсайта;

в) Да откаже публикуването или да премахне без предупреждение публикувани обяви, които: противоречат на настоящите ОУ или на приложимото законодателство; или засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, права на Потребителите и на други трети лица или друг значим обществен интерес;

г) Да отложи публикуването на обява на Потребител с цел извършване на модерация за съответствието на съдържанието на обявата с настоящите ОУ и приложимото законодателство;

д) Временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите с оглед повишаване качеството на  Услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности;

е) Да търси с всички позволени от закона средства защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на Общите условия, Политиката за поверителност и бисквитки и други писмени условия, неразделна част от настоящите ОУ;

24. Всички права, които не са изрично предоставени на Потребителите и/или трети страни в тези ОУ, са запазени и принадлежат на Администратора.

25. Администраторът не носи никаква отговорност за каквито и да било загуби, понесени или претърпени от Потребителя в резултат или във връзка с каквито и да било решения от страна на Потребителя относно преустановяване използването на Услугите и Уебсайта по всяко време.

26. Администраторът се задължава:

а) Да обработи своевременно и коректно всяка надлежна заявка за публикуване на обява на Уебсайта;

б) Да предостави Услугата, избрана от Потребителя.

VI. Отговорност

27. Администраторът не носи отговорност за:

а) качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните Услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчикът или лицата, предоставящи онлайн и други  Услуги, достъпни през Уебсайта;

б) качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на Потребителя;

в) потребителско съдържание под каквато и да е форма (текст, аудио и видео файлове, графики, снимки, прикачени файлове и други), достъпно, видимо или изпратено до други Потребители на Уебсайта, както и за каквито и да е публикации в Уебсайта или извън него, които не са създадени и контролирани от Администратора;

г) преки или косвени вреди, настъпили за Потребителя в резултат на използване на Услугите. Администраторът не дава гаранция и не носи отговорност, в случай че Услугата не отговаря на очакванията и представите на Потребителя;

д) вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, предоставени от Потребителите (Членове). Администраторът не носи отговорност за публикуваните характеристики, качества, описания, предпочитания, интереси, снимки и друга презентационна информация за Потребителя в профила му и в обявите за промотиране на профила му. В случай че се установи несъответствие в предоставената от Потребителя информация, от която са настъпили или са могли да настъпят каквито и да било вреди за Потребители, за Администратора и Уебсайта или трети лица, Потребителят следва да обезщети всички вреди, произтичащи от неизпълнение на своите законови задължения;

28. В случай че Потребителите имат съмнение относно качеството на Услугите или съдържанието или надеждността на Уебсайта, те не трябва да използват Услугите или която и да е част от Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва Услугите или ресурсите на Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.

29. Администраторът не е страна, нито е посредник в отношенията между Потребителите на Уебсайта (Посетители и Членове) и не гарантира, че Потребителите са пълнолетни и дееспособни лица.

VII. Защита на личните данни

30. С достъпа до Уебсайта Потребителят приема, че личните му данни могат да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Услугите на Уебсайта, съгласно ОУ и публикуваната в Уебсайта Политика за защита на личните данни и бисквитки, която е неразделна част от ОУ и е достъпна тук.

31. Администраторът обработва лични данни на Потребителите в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.

 

32. Администраторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица. 

 

33. За въпросите, отнасящи се до обработването на лични данни, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

34. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

VIII. Интелектуална собственост

35. Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, фотографски и други изображения, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Администратора или са лицензирани от правоносителите им и са защитени от българските или други приложими международни актове за авторски и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на услугите, на Уебсайта и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора.  Използването на Услугите и на Уебсайта не предоставя на Потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

36. Потребителите предоставят на Администратора ограничен, отменим, неизключителен, непрехвърлим лиценз за използване на съдържанието, качено в обявите (снимки, описания, текстове, графики и др.). Администраторът има право да използва съдържание, публикувано от Потребителя във връзка с негови обяви, за цели изрично упоменати в настоящите ОУ, включително, но не само за реклама, подобряване съдържанието на Сайта, нотификации и други законосъобразни цели във връзка с използването на Услугите на Уебсайта.

37. Уведомления и сигнали относно обяви или съдържание в Сайта, за които се твърди, че нарушават права на интелектуална и/или индустриална собственост, се изпращат  чрез формата за контакт, достъпна тук[3] . При констатиране на нарушения след преценка на основателността и доказаността на сигнала/уведомлението, в разумен срок, Администраторът премахва докладваното съдържание/обява от Уебсайта.

IХ. Надзор. Алтернативно решаване на спорове

38. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6; телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

 

39. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при които не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

X. Приложимо право

40. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на Уебсайта и предоставените в нея Услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд.

Благодарим Ви, че се запознахте с Общите условия на уебсайт www.bulnet.bg !

В сила: 05/18/2023

“ТОПЕСК БЪЛГАРИЯ” ООД   |  2022 ©

bottom of page